Tài chính doanh nghiệp (Đại học)

1.   Mục tiêu đào tạo

Tài chính Kế toán Ngân hàng
 • Lập thành thạo các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Thành thạo về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của DN, định giá tài sản của DN; thực hiện thành thạo việc mua bán, sát nhập, thực hiện dự án…
 • Thành thạo về phân tích báo cáo tài chính của DN.
 • Thành thạo về phân tích tình hình tài chính của DN để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính.
 • Thành thạo về kiểm tra, lập chứng từ kế toán.
 • Thành thạo về lập sổ sách kế toán.
 • Thành thạo về lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính.
 • Thành thạo về lập báo cáo quyết toán thuế.
 • Thành thạo về lập và thực hiện kế hoạch tín dụng ngân hàng; thẩm định tín dụng.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, quản lý dự án, quản trị tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại;
 • Thực hiện tốt các kế hoạch tài trợ.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên tài chính
  • Chuyên viên tư vấn tài chính DN
  • Chuyên viên lập kế hoạch
  • Chuyên viên mua bán sát nhập DN
  • Chuyên viên môi giới chứng khoán
  • Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư
  • Chuyên viên định giá tài sản
  • Chuyên viên quản trị rủi ro
  • Chuyên viên tư vấn thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Nhân viên ngân hàng
 • Nghiên cứu và trợ giảng: Có khả năng nghiên cứu và trợ giảng Tài chính kế toán, ngân hàng ở các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy kế toán, tài chính, ngân hàng ở các trường Cao đẳng, Đại học.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bao gồm:

 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Trở thành giám đốc tài chính của phòng tài chính, kế toán trưởng của phòng kế toán, giám đốc của ngân hàng
 • Kỹ năng chuyên môn: trở thành các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực kế toán/ tài chính/ ngân hàng
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Biết huy động và sử dụng có hiệu quả trí tuệ của tập thể/nhóm để hoàn thành tốt các công việc được giao
 • Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Biết cách viết sách, viết báo và các đề tài khoa học các cấp liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng
 • Kỹ năng giao tiếp: có nghệ thuật giao tiếp để thuyết phục các đối tác và khách hàng. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học chuyên ngành tài chính, kế toán phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm

Người học có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn theo từng nghề nghiệp

 • Giám đốc tài chính: Bổ sung thêm kiến thức:
  • Đầu tư tài chính và phân tích kỹ thuật
  • Quản trị tài chính nâng cao
  • Bảo hiểm
  • Hải quan
  • Kiểm toán cơ bản và Kiểm toán hoạt động
  • Tài chính DN nâng cao
  • Quản trị tín dụng quốc tế và nợ NN
 • Tiếp tục học ở trình độ sau Đại học trong và ngoài nước (thạc sỹ, tiến sỹ) cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Có khả năng tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công việc và vị trí công tác được giao

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Tài chính BA33102 Thanh toán quốc tế

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính. (Học sau nghề kế toán)
BA33098 Tài chính doanh nghiệp
BA32069 Phân tích hoạt động kinh doanh
BA33070 Phân tích tài chính DN
BA32210 Thực hành tài chính
Ngân hàng BA33221 Nghiệp vụ NHTM 1

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của DN.
 • Phân tích tình hình tài chính của DN.
 • Dự báo rủi ro cho DN

(Học sau nghề kế toán, tài chính)

BA33222 Nghiệp vụ NHTM 2
BA33223 Thẩm định tín dụng
BA33224 Kế toán ngân hàng
BA33225 Quản trị NHTM
BA32226 Marketing ngân hàng
BA33227 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
BA33228 Thị trường chứng khoán
BA32229 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 1
BA32230 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 2
BA32231 Quản trị dự án đầu tư
Kế toán BA33030 Kế toán tài chính 1

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Kiểm tra, lập chứng từ kế toán và lập sổ sách kế toán về các phần hành, cụ thể: KT TSCĐ, KT NVL, CCDC, KT tiền lương, KT vốn bằng tiền, KT hoạt động tài chính, KT công nợ, phải thu phải trả, KT vốn CSH, KT giá thành, KT tiêu thụ
 • Thành thạo phương pháp tính các loại thuế
BA33031 Kế toán tài chính 2
BA33032 Kế toán tài chính 3
BA33025 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
BA32203 Thực hành kế toán tài chính 1
BA32204 Thực hành kế toán tài chính 2