Tài chính doanh nghiệp (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Phương pháp học Đại học 1
Văn hóa tổ chức 1
Tin học đại cương 2
General English 1 4
Nguyên lý kế toán 4
Kinh tế vi mô 3
Học kỳ 2 Tin học văn phòng 2
General English 2 4
Thuế Nhà Nước 3
Kế toán TC 1 3
General English 3 4
Năm 2 Học kỳ 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Toán xác suất và thống kế toán 3
Thực hành kế toán TC 1 2
Kế toán TC 2 3
Thực hành kế toán TC 2 2
Kế toán TC 3 3
Nghiệp vụ NHTM 1 3
General English 4 4
Communication 1 3
Học kỳ 4 Triết học 2
Pháp luật đại cương 2
Toán kinh tế 3
Kỹ năng viết  
KN Giao tiếp thuyết trình 1
Kinh tế vĩ mô 3
Nghiệpvụ NHTM2 3
Kế toán ngân hàng 2
Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
General English 5 4
Communication 2 3
Năm 3 Học kỳ 5 Lý thuyết tài chính-tiền tệ 3
Thẩm định tín dụng 3
Quản trị NHTM 3
Marketing ngân hàng 2
Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 2
Phân tích hoạt động kinh doanh 3
General English 6 4
Communication 3 3
Học kỳ 6 Tài chính doanh nghiệp 3
Phân tích tài chính DN 3
Thực hành nghề 2: Tài chính 2
Phần mềm core banking 3
Tiếng anh chuyên ngành 2
Thực tập nghề nghiệp 6
TE 1 3
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Tư tưởng HCM 2
Phỏng vấn và tìm việc làm  
Thanh toán quốc tế 3
Quản trị dự án đầu tư 2
Thị trường chứng khoán 3
Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 1 2
Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 2 2
Phần mềm SPSS 3
TE 2 3
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (2 tháng) 4
Khóa luận TNghiệp (2 tháng) 6