Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 – 2020 (Dành cho SV khóa cũ học lại)