GIỚI THIỆU

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tài chính - Kế toán tiền thân là Bộ môn Tài chính - Kế toán thuộc khoa Kinh tế Trường Trung Cấp CKN Đông Á Đà Nẵng. Đến tháng 10 năm 2006 , cùng với việc Nâng chuẩn thành Trường Cao Đẳng và đến năm tháng 5 năm 2009 , Khoa Tài chính - kế toán trở thành một khoa độc lập trực thuộc Trường Đại học Đông á Đà Nẵng đào tạo các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp và bậc liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng và hòan chỉnh đại học).

Trải qua hơn 08 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ khóa đào tạo đầu tiên của chuyên ngành kế toán vào năm 2002, Khoa Kế toán đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong quá trình đổi mới ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận đào tạo chuyên gia kế toán, kiểm toán ở bậc đại học.

Cam kết với sứ mệnh của Trường Đại học Đông Á , Khoa Kế toán đã, đang và sẽ góp phần vào sự phát triển chung nhà trường - trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có trình độ cao nhất khu vực miền Trung, có chất lượng đào tạo sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Chức năng

Khoa có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên các ngành học Kế toán tài chính, Kế toán kiểm toán các bậc hệ đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

Nhiệm vụ

1. Đào tạo và giảng dạy

 • Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Kế toán;
 • Lập kế hoạch Kế toán và phát triển chiến lược của Khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Kế toán (Kế toán kiểm tóan, kế toán tài chính cho bậc Đại học, Cao đẳng, Kế toán doanh nghiệp cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp), đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học.
 • Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành thuộc ngành Kế toán;
 • Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
 • Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...

2. Nghiên cứu khoa học

 • Thông báo và triển khai thực hiện các thông tư, qui định của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác;
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.

3. Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Kế toán kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Kế toán kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
 • Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.

Sứ mệnh của Khoa Kế toán

Là trung tâm đào tạo những kế toán viên chuyên nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng kinh doanh; góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và từng bước xây dựng môi trường thông tin tài chính minh bạch trong xu thế hội nhập ở Việt Nam”.

Mục tiêu đào tạo

“Mục tiêu của Khoa là đào tạo các chuyên gia kế toán có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp, nắm vững các kiến thức cốt lõi liên quan đến nghề nghiệp kế toán để người học có thể hành nghề một cách độc lập sau khi tốt nghiệp”.

Ngưòi học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán, làm chuyên gia phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại, làm việc tại cơ quan thuế và các tổ chức khác…

Định hướng phát triển

 • Đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực. Hoàn thiện và cải tiến không ngừng hệ thống giáo trình, bài tập và các tài liệu học tập điện tử cho sinh viên chuyên ngành kế toán.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.