Báo cáo dự thảo tự đánh giá ngành Kế Toán - 2019

     Năm 2017, Trường ĐHĐA đã tiến hành kiểm định chất lượng trường đại học và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐHĐA (theo Quyết định số 84/QĐ-KĐCLGD ngày 8/05/2018). Trên cơ sở đó, Nhà trường tích cực triển khai nhiều hoạt động như: cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, nhất là các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo; trong đó tập trung triển khai đánh giá các CTĐT. Chính vì vậy, Trường ĐHĐA đã tự nguyện đăng ký tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn số 1074 và 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, hướng dẫn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018 và số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng.