Cựu sinh viên Nguyễn Văn Hải

Hiện đang công tác tại Furama Resort