Đề cương tín chỉ môn học

Stt Học phần Số TC Bậc Giảng viên
1 Nguyên lý kế toán 3

Cao đẳng

Trung cấp

Đỗ Thị Hải

Nguyễn Thị Minh Trang

Trần Thị Thanh Nga

2 Kế toán tài chính 1 3

Cao đẳng

Trung cấp

Lê Thị Minh Sang

Phạm Thị Nhung

Nguyễn Thị Thanh Vân

3 Kế toán tài chính 2 2

Cao đẳng

Trung cấp

Lê Thị Minh Sang

Phạm Thị Nhung

4 Kế toán tài chính 3 + BTL 4

Cao đẳng

Trung cấp

Đỗ Thị Hải

Hoàng Thị Thu Vân

Phạm Thị Nhung

Nguyễn Thị Minh Trang

5 Kế toán tài chính 4 2

Cao đẳng

Trung cấp

Hoàng Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Minh Trang

6 Tài chính tiền tệ 3

Cao đẳng

Trung cấp

Trần Thị Thái Hằng

Trần Thị Anh Trang

7 Thanh toán quốc tế 3

Cao đẳng

Trung cấp

Trần Thị Thái Hằng

Trần Thị Anh Trang

8 Tài chính doanh nghiệp 4

Cao đẳng

Trung cấp

Nguyễn Thị Phương Thảo
9 Nghiệp vụ - khai báo thuế 2

Cao đẳng

Trung cấp

Nguyễn Thanh Tùng
10 Kế toán quản trị 2

Cao đẳng

Trung cấp

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Phương Thảo

11 Phân tích hoạt động kinh doanh 2

Cao đẳng

Trung cấp

Nguyễn Thanh Tùng

Lê Thị Minh Trang

12 Nguyên lý thống kê 2

Cao đẳng

Trung cấp

Đoàn Thị Yến Nhi
13 Thực hành kế toán 4

Cao đẳng

Trung cấp

Nguyễn Thi Phương Thảo

Đỗ Thị Hải

Phạm Thị Nhung

14 Kế toán ngân sách xã 2 Cao đẳng Giáo viên thỉnh giảng
15 Kinh tế vi mô 3

Cao đẳng

Trung cấp

Dương Thị Thùy Trâm (kinh tế)

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (kinh tế)

Phạm Thị Thu Ba (Kinh tế)

16 Marketing cơ bản 2

Cao đẳng

Trung cấp

Trần Thị Thái (Kinh tế)

Nguyền Thị Cẩm Ly (kinh tế)