Đề tài NCKH: “Nghiên cứu phương pháp tổng hợp chi phí và tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Thị Dư Hoa, Võ Thị Linh, Lê Thị Phương Dung - Lớp: 11CDKT2A

Trong sự nghiệp CNH-HĐH hiện nay, các doanh nghiệp với tư cách là các chủ thể kinh tế độc lập, tự chủ trong mọi hoạt đông sản xuất kinh doanh, phải tự tạo cho mình một chỗ đứng trên thị trường.

Đối với sự phát triển hoàn thiện của một doanh nghiệp thì kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế của doanh nghiệp. Kế toán có nhiệm vụ tính toán, ghi chép, phản ánh trung thực quá tình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thì vấn đề tiết kiệm chi phí, phấn đấu hạ giá thành và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt các khoản lợi nhuận một cách tối đa. Lợi nhuận là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Do đó, công tác tổ chứ hoạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, nó tập hợp và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kết hợp với lý thuyết được trang bị ở nhà trường và thời gian thực tập tại NHÀ MÁY GẠCH BÊTÔNG DCB. Nhóm sinh viên gồm: Lê Thị Dư Hoa, Võ Thị Linh, Lê Thị Phương Dung, lớp: 11CDKT2A đã chọn đề tài “Nghiên cứu phương pháp tổng hợp chi phí và tính giá thành của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm chuyên đề nghiên cứu khoa học của mình. Nội dung đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy.

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch Bêtông DCB.

Chương 3: Những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại nhà máy gạch Bêtông DCB.

Do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu của nhóm  không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp của quý Thầy Cô, các cô chú và anh chị trong phòng kế toán của Công ty để đề tài nghiên cứu của nhóm được hoàn thiện hơn.

Xem bài chi tiết tại đây: Download