Hội thảo “Báo cáo Tài chính và lộ trình chuyển đổi báo cáo Tài chính theo chuẩn mực Kế toán quốc tế tại Việt Nam”

HỘI THẢO “ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM ”

🌸 SV ngành Kế toán – ĐH Đông Á học tập không ngừng, luôn hướng đến mục tiêu kiến thức thực tế Doanh nghiệp và nâng tầm hiểu biết chuyên môn nghề nghiệp theo hướng hội nhập Quốc tế.

🌸 Hội thảo "Báo cáo tài chính và lộ trình chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam" với các chuyên gia đến từ Công ty Ecovis Afa Việt Nam đã chia sẽ cho SV ngành Kế toán tài chính:

     👉​ Hiểu rõ tầm quan trọng của kế toán quốc tế trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế.

     👉​ Nắm được lộ trình chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế theo quy định của chính phủ Việt Nam.

     👉​ Hiểu được thuận lợi và khó khăn thực tế các Doanh nghiệp đang gặp phải khi thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế và phương hướng khắc phục .

     👉 Nắm được một số quy tắc trọng yếu trong việc lập Báo cáo tài chính và lập được báo cáo tài chính chuyên nghiệp.

Qua đó sinh viên cũng đã hiểu và nắm rõ được các nội dung trọng yếu, các chuẩn mực, quy tắc cách thức về việc lập báo cáo tài chính một cách chuyên nghiệp.