Hợp tác nghiên cứu giữa ĐH ĐÔNG Á và Học viện AIIT TOKYO Nhật Bản

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA ĐH ĐÔNG Á VÀ HỌC VIỆN AIIT TOKYO (ADVANCE INSTITUE OF INDUUSTRIAL TECHNOLOGY) theo thoả thuận hai bên hợp tác chiến lược về nghiên cứu khoa học 10 năm đến.

Trước mắt , trong năm 2020 tập trung các đề tài nghiên cứu sau:
- Digital Hub network model nhằm nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển hệ thống các thành phố ASEAN trong thời đại mới 4.0.
- Vendor Risk Management nhằm cung cấp giải pháp quản lý rủi ro các doanh nghiệp.

- Ngoài ra , AIIT chuyển giao kết quả nghiên cứu về đánh giá năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việtnam ( Credibility Index for SMEs) để ĐH Đông Á nghiên cứu ứng dụng tại Đà Nẵng .
- AIIT và APEN ( Asia Pacific Education Network ) còn quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể hằng năm tại Đh Đông Á vào tháng 11/2021. Năm nay APEN tổ chức Hội nghị tại Philippines vảo 11/2020 tới, ĐH Đông Á tham gia hội nghị với tư cách thành viên chính thức của APEN. 

Đây là năm thứ ba liên tiếp hai bên hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng viên.