Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm học 2017 - 2018

Căn cứ kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Đông Á, số 69/KH - ĐHĐA, ngày 18/08/2017, Trường đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2017 - 2018 cho đơn vị mình và lập hồ sơ hoạt động khoa học công nghệ .....

Xem chi tiết ở file đính kèm

Biểu mẫu BM01/QT01 - KH _KH NCKH

Biểu mẫu BM02/QT01- KH _ Bảng đăng ký NCKH GV

Biểu mẫu BM03/QT01- KH _ Bảng đăng ký NCKH SV

Biểu mẫu BM04/QT01- KH _ Bảng đăng ký bài viết đăng Tập san

Biểu mẫu BM05/QT01- KH _ Tổ chức hội thảo

Biểu mẫu BM06/QT01- KH _ nhóm NC