Những cách nói thay thế 'good luck'

Để chúc người khác may mắn, bạn có thể nói "Break a leg!" hoặc "Finger crossed!".