Những cách nói thay thế 'Sorry'

"Oh, my bad" là một trong những câu mà bạn có thể dùng khi nhận lỗi, thay vì dùng từ "sorry" quen thuộc.