THÔNG BÁO (SỐ 15): Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống dịch bệnh Covid 19