THÔNG BÁO (Số 7) Quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19