Thông báo số 5 "Về việc tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19"