THỒNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC LẠI