Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán chuyên sâu (Phần 2)

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán tài chính không những đòi hỏi người học phải nhớ được nghĩa của thuật ngữ mà còn phải hiểu cách dùng của chúng để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chính xác. Mời bạn tham khảo một số thuật ngữ chuyên ngành Kế toán cùng Aroma trong bài học hôm nay.

1. Balance sheet: bảng cân đối kế toán

Our balance sheet is not as strong as last year, since we’ve taken some heavy losses on investments

Bảng cân đối của chúng ta không vững mạnh như năm ngoái do chúng ta đã chịu thua lỗ lớn trên các khoản đầu tư.

2. Asset: tài sản

Most of the company’s assets consist of accounts receivables from very risky customers

Hầu hết tài sản của công ty bao gồm các khoản phải thu từ các khách hàng rủi ro.

3. Tangible asset: tài sản hữu hình

He owns his company’s tangible assets throughout the country

ông ấy sở hữu tài sản hữu hình của công ty mình trên toàn đất nước.

4. Intangible asset: tài sản vô hình

The main intangible asset of consulting firms is the reputation they’ve established

Tài sản vô hình chủ yếu của các doanh nghiệp tư vấn là danh tiếng mà họ đã thiết lập.

5. Liability: nợ phải trả

Managing liabilities effectively is critical to good financial planning

Quản lý nợ phải trả một cách hiệu quả thực sự rất quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính.

6. Transactions: giao dịch

Some of your more recent transactions may not be showing up in our records yet

Một vài giao dịch của bạn gần đây vẫn chưa được thể hiện trong các ghi nhận của chúng tôi.

7. Profit: lợi nhuận

Profits for many firms have declined due to a slowdown in consumer spending

Lợi nhuận của nhiều hãng giảm do sự suy giảm của chi tiêu cá nhân.

8. Profit margin: lợi nhuận biên

The profit margin on luxury automobiles in much higher than on economy vehicles

Lợi nhuận biên của ô tô hạng sang cao hơn nhiều phương tiện thông thường.

9. Loss: lỗ

Make/Take a loss: kinh doanh lỗ

We’ve always taken a loss on our equipment sales, but we make it up by generating revenue through after-sales service

chúng tôi luôn chịu lỗ khi bán thiết bị nhưng chúng tôi bù lại bằng việc tạo ra doanh thu qua dịch vụ bán hàng.

10. Debt: nợ

This year’s balance sheet shows that the company’s bank debts have been fully repaid

Bảng cân đối kế toán năm nay chỉ ra rằng các khoản vay ngân hàng đã được thanh toán hoàn toàn.

Nguồn: aroma.vn