Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực chưa bao giờ hết hot trong nhiều năm trở lại đây. Trong bài viết này AROMA xin gửi tới bạn danh sách tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, mà bạn có thể tham khảo để sử dụng giúp ích cho việc học:

 1. Account holder /əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/: chủ tài khoản
 2. Accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/: tài khoản nợ phải trả
 3. Accounts receivable /ə’kaunts ri’si:vəbl/: tài khoản phải thu
 4. Accrual basi /ə’kru:əl ‘beisis/: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
 5. Amortization /ə,mɔ:ti’zeiʃn/: khấu hao
 6. Arbitrage /,ɑ:bi’trɑ:ʤ/: kiếm lời chênh lệch
 7. Asset /’æset/: tài sản
 8. Authorise /ˈɔː.θər.aɪz/: cấp phép
 9. BACS: dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng
 10. Bank card /bæɳk kɑ:d /: thẻ ngân hàng
 11. Banker /’bæɳkə/: người của ngân hàng
 12. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản
 13. Bankruptcy /’bæɳkrəptsi/: sự phá sản, vỡ nợ
 14. Bearer cheque /ˈbeə.rər/: séc vô danh
 15. Bond /bɔnd/: trái phiếu
 16. Boom /bu:m/:sự tăng vọt (giá cả)
 17. Broker /’broukə/: người môi giới
 18. Capital /’kæpitl/: vốn
 19. Cardholder: chủ thẻ
 20. Cash basis /kæʃ ‘beisis/: phương pháp kết toán dựa trên thực thu – thực chi
 21. Cash card /kæʃ kɑ:d/: thẻ rút tiền mặt
 22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt
 23. Cashier /kə’ʃiə/: nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 24. Certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/:chứng chỉ tiền gửi
 25. CHAPS: hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 26. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán
 27. Cheque card /tʃek kɑ:d/: thẻ Séc
 28. Cheque clearing /ˈklɪə.rɪŋ/: sự thanh toán Séc
 29. Circulation /,sə:kju’leiʃn/: sự lưu thông
 30. Clear /kliə/: thanh toán bù trừ
 31. Codeword: ký hiệu (mật)
 32. Collateral /kɔ’lætərəl/: tài sản ký quỹ
 33. Commodity /kə’mɔditi/: hàng hóa
 34. Cost of capital /kɔst əv /’kæpitl/: chi phí vốn
 35. Counterfoil /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/: cuống (Séc)
 36. Crossed cheque /krɒst  tʃek/: Séc thanh toán bằng chuyển khoản
 37. Cumulative /’kju:mjulətiv/: tích lũy
 38. Debit balance /‘debit  ‘bæləns/: số dư nợ
 39. Debit /’debit/ :ghi nợ
 40. Debt /det/: khoản nợ
 41. Decode /diːˈkəʊd/: giải mã
 42. Deficit /’defisit/: thâm hụt
 43. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni/: tiền gửi
 44. Depreciation /di,pri:ʃi’eiʃn/: sự giảm giá
 45. Direct debit /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp
 46. Dispenser /dis’pensə/: máy rút tiền tự
 47. Dividend /’dividend/: lãi cổ phần
 48. Draw /drɔː/: rút
 49. Drawee /drɔːˈiː/: ngân hàng của người ký phát
 50. Drawer /drɔːr/: người ký phát (Séc)
 51. Encode /ɪnˈkəʊd/: mã hoá
 52. Equity /’ekwiti/: vốn cổ phần
 53. Exchange traded fund /iks’tʃeindʤ treid fʌnd/: quỹ đầu tư chỉ số
 54. Expiry date: ngày hết hạn
 55. Fiduciary /fi’dju:ʃjəri/: ủy thác
 56. Fund  /fʌnd/: quỹ
 57. Give credit: cấp tín dụng
 58. Growth stock /grouθ stɔk/: cổ phiếu tăng trưởng
 59. Hedge fund /hedʤ fʌnd/: quỹ đầu cơ
 60. Honour /’ɔnə/: chấp nhận thanh toán
 61. Illegible /i’ledʤəbl/: không đọc được
 62. In figures /ˈfɪɡ.ər/: (tiền) bằng số
 63. In word /wɜːd/: (tiền) bằng chữ
 64. Invest /in’vest/: đầu tư
 65. Investor /in’vestə/: nhà đầu tư
 66. Invoice  /’invɔis/: danh đơn hàng gửi
 67. Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/: thư ủy nhiệm
 68. Leverage /’li:vəridʒ/: đòn bẩy
 69. Liability /,laiə’biliti/:nghĩa vụ pháp lý
 70. Magnetic  /mæg’netik/: từ tính
 71. Make out: ký phát, viết (Séc)
 72. Make payment  / meik ‘peimənt/: ra lệnh chi trả
 73. Margin account /’mɑ:dʤin ə’kaunt/: tài khoản ký quỹ
 74. Money market /’mʌni ‘mɑ:kit/: thị trường tiền tệ
 75. Mortgage  /’mɔ:gidʒ/: thế chấp
 76. Mutual fund /’mju:tjuəl fʌnd/: quỹ tương hỗ
 77. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 78. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt
 79. Open cheque /tʃek/: Séc mở
 80. Outcome /’autkʌm/: kết quả
 81. Pay into  /peɪ/: nộp vào
 82. Paycheck /pei tʃek/: xác nhận tiền lương
 83. Payee  /peɪˈiː/: người được thanh toán
 84. Place of cash: nơi dùng tiền mặt
 85. Plastic card /’plæstik  kɑ:d/: thẻ nhựa
 86. Plastic money /’plæstik ‘mʌni /: tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 87. Portfolio /pɔ:t’fouljou/: hồ sơ năng lực
 88. Premium  /’pri:mjəm/: phí bảo hiểm
 89. Present /’preznt – pri’zent/: xuất trình, nộp
 90. Profit /profit/:  tiền lãi, lợi nhuận
 91. Proof of identity  /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/: bằng chứng nhận diện
 92. Real estate /riəl is’teit/: bất động sản
 93. Recession /ri’seʃn/: sự suy thoái
 94. Reconcile  /’rekənsail/: bù trừ, điều hoà
 95. Refer to drawer: Tra soát người ký phát
 96. Revenue /’revinju:/: thu nhập
 97. Saving /’seiviɳ/: tiết kiệm
 98. Shareholder: cổ đông
 99. Short selling /ʃɔ:t seliɳ/: bán khống
 100. Smart card /smɑ:t kɑ:d/: thẻ thông minh