Sứ mệnh - Tầm nhìn

 

Giúp người học tạo dựng con đường thành công thông qua phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, có nghị lực học tập, nghiên cứu suốt đời và nâng cao trách nhiệm để đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội.