Kế toán

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 SKIL2001 Phương pháp học đại học HK 2 SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản
SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
SKIL2004 KN truyền thông PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
PHIL3001 Triết học Mac-Lênin ENGL2002 Pronunciation 2
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin ENGL3003 Commmunication1
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học BUSM2018 Social Marketing
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ACCO1001 Pháp luật về về tài chính, kế toán và thuế
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh BAFI3021 Lý thuyết  tài chính tiền tệ
GLAW1001 Pháp luật 1 ACCO3006 Kế toán tài chính 1
ENGL2001 Pronunciation 1 ACCO2009 Thực hành kế toán tài chính 1
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT ACCO3007 Kế toán tài chính 2
BUSM3017 Kinh tế học ACCO2010 Thực hành kế toán tài chính 2
ACCO3003 Thuế Nhà nước PHYE1001 Giáo dục thể chất
ACCO4005 Nguyên lý kế toán   Giáo dục quốc phòng
Năm 2
HK 3 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học HK 4 ENGL3007 Communication 5
INFO2003 Chuẩn MOS Excel ACCO3012 Kế toán Doanh nghiệp thương mại và xây lắp
ENGL3004 Commmunication 2 ACCO3017 Kế toán quản trị
ENGL3005 Communication 3 ACCO3015 Kế toán hành chính sự nghiệp
ENGL3006 Communication 4 ACCO3014 Kế toán công ty
SKIL2004 KN truyền thông ACCO3016 Kế toán quốc tế
ACCO3008 Kế toán tài chính 3 ACCO3019 Phần mềm kế toán
ACCO2011 Thực hành kế toán tài chính 3 ACCO3004 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
ACCO3013 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
ACCO5018 Thực hành nghề kế toán (Tổng hợp)  
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2
Năm 3
HK 5 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 6 SKIL1006 KN tìm việc
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL4008 English for TOEIC 1 ENGL3012 English for TOEIC 5
ENGL4009 English for TOEIC 2 ADUT3001 Lý thuyết kiểm toán
ENGL4010 English for TOEIC 3 ADUT3002 Kiểm toán tài chính
ACCO3020 Kế toán máy Excel ADUT1003 Thực hành kiểm toán
BAFI3001 Tài chính doanh nghiệp ACCO3021 TTNN: Đề án VL1 tại DN (Thực tập 02 tháng)
BAFI3022 Phân tích tài chính doanh nghiệp BAFI4028 TTNN: Đề án VL2 tại DN (Thực tập 02 tháng)
BAFI2001 Thực hành tài chính ADUT4004 TTNN: Đề án VL3 tại DN (Thực tập 2,5 tháng)
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 8 ACCO7024 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
SKIL1006 KN tìm việc
Tài chính ngân hàng
BAFI3034 Thanh toán quốc tế
BAFI3031 Nghiệp vụ NHTM 1
Tự chọn 1 trong 3 học phần
ACCO3023 Kế toán ngân hàng
BAFI302 Tài chính quốc tế
BAFI3027 Đầu tư & Quản trị danh mục đầu tư