Tài chính - Ngân hàng

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 SKIL2001 Phương pháp học đại học HK 2 SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản
SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
SKIL2004 KN truyền thông PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin ENGL2002 Pronunciation 2
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học ENGL3004 Commmunication 2
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam MATH3001 Toán kinh tế
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh BUSM3003 Kinh tế vi mô
PHIL3001 Triết học Mac-Lênin BUSM3004 Kinh tế vĩ mô
GLAW1001 Pháp luật 1 ACCO3028 Kế toán tài chính 1
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT ACCO3013 Kế toán DN vừa & nhỏ
ENGL2001 Pronunciation 1 MATH3002 Toán xác suất và thống kê
ENGL3003 Commmunication 1 PHYE1001 Giáo dục thể chất
BLAW2001 Luật kinh tế   Giáo dục quốc phòng
ACCO4005 Nguyên lý kế toán  
ACCO3003 Thuế nhà nước
Năm 2
HK 3 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học HK 4 ENGL3006 Communication 4
SKIL2004 KN truyền thông ENGL3007 Communication 5
INFO2002 Chuẩn MOS - Excel ENGL4008 TOEIC 1
ENGL3005 Communication 3 BAFI3023 Tài chính quốc tế
BAFI3021 Lý thuyết tài chính & tiền tệ BAFI3024 Phân tích hoạt động kinh doanh
BAFI3022 Tài chính doanh nghiệp BAFI3025 Định giá tài sản
MRKG2003 Marketing research BAFI3026 Quản trị rủi ro tài chính
MRGK2004 Phần mềm SPSS BAFI3031 Nghiệp vụ NHTM 1
ACCO3029 Kế toán tài chính 2 BAFI4020 Thực tập nghề nghiệp Kế toán
ACCO4030 Thực hành Kế toán tài chính PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2  
Năm 3
HK 5 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 6 SKIL1006 KN tìm việc
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin ENGL4011 TOEIC 4
BAFI3036 English for Banking & Finance ENGL4012 TOEIC 5
ENGL4009 TOEIC 2 BAFI3033 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng
ENGL4010 TOEIC 3 BAFI3035 Quản trị NHTM
BUSM3009 Quản trị chiến lược BAFI7036 Thực tập nghề nghiệp Tài chính/ Ngân hàng
BAFI3027 Đầu tư & QT danh mục đầu tư  
BAFI3032 Nghiệp vụ NHTM 2
BAFI3034 Thanh toán quốc tế
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 8 BAFI7041 Thực tập/Khóa luận tốt nghiệp
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
SKIL1006 Kỹ năng tìm việc
MRGK2010 Quản trị quan hệ khách hàng
COMM2004 Truyền thông trong kinh doanh
BUSM2018 Social Marketing
ADIT3001 Lý thuyết kiểm toán
ADIT3002 Kiểm toán tài chính